Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies!

Oud en zelfstandig wonen in 2030


Hoe is de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden? Onze bevolking vergrijst en de zorg wordt steeds duurder. Daarnaast zijn er onvoldoende verzorgenden en moet de beschikbare capaciteit over steeds meer cliënten worden verdeeld.

In dit advies geeft de (overheids)commissie "Toekomst zorg thuiswonende ouderen" een antwoord op die vraag. Niet met panklare oplossingen en harde garanties, want als die te geven zouden zijn, had de vraag niet aan de commissie gesteld hoeven te worden. Wel biedt het rapport perspectieven en oplossingsrichtingen, aansluitend bij initiatieven en bewegingen die nu al zichtbaar zijn.

Het definitieve advies wijkt op verschillende punten af van de eerste versie die de commissie in januari 2020 publiceerde. Allereerst zijn suggesties en commentaren uit de samenleving verwerkt: suggesties en commentaren die vanuit een gevoelde urgentie vooral aandrongen op aanscherping van de aanbevelingen. Daarnaast zijn deze adviezen getoetst aan ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de huidige coronacrisis.

Kijk voor een samenvatting op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/oud-en-zelfstandig-in-2030-aangepast-reisadvies

Bekijk nog meer blogjes: